Què fem?

Proporcionem suport i orientació a les famílies de les persones amb autisme.

Misió i visió

Missió

Treballar per la defensa i aplicació efectiva dels drets de les persones amb TEA per millorar la seva qualitat de vida així com aconseguir la seva plena inclusió social, educativa i laboral.


Sensibilitzar, difondre i millorar el coneixement sobre aquest trastorn a les administracions i a la societat en general, fent pedagogia sobre els models d’intervenció basats en l'evidència científica.


Proporcionar suport i orientació a les famílies de les persones amb autisme.

Visió

A AUTEA creiem en una societat equànime i inclusiva. Una societat en la que cada individu pugui viure i desenvolupar-se en tots els àmbits de la vida amb els suports que necessiti en cada moment. Creiem en una societat responsable de la qualitat de vida de tots els seus ciutadans i que vetlli per garantir els drets de tothom.

Objectius

Vetllar i col·laborar en la formació dels professionals que intervenen amb la persona amb trastorn de l’espectre autista; adequar les polítiques socials, de salut, educació i treball al marc jurídic les polítiques que marquen organismes internacionals, com la Convenció de persones amb discapacitat de Nacions Unides del 2006, que Andorra ha signat i ratificat; vetllar per què qualsevol activitat mèdica, formativa o de difusió què es desenvolupi al país estigui avalada per l’evidéncia científica; i donar suport i assessorament a les famílies i persones amb TEA del nostre país.

Diagnòstic

Tot i que són molt difícils de detectar abans de l’any i mig de vida, quan més aviat es faci el diagnòstic, millors són les perspectives de les persones afectades per rebre un suport apropiat.

Línies estratègiques

A AUTEA creiem en una societat equànime i inclusiva. Una societat en la que cada individu pugui viure i desenvolupar-se en tots els àmbits de la vida amb els suports que necessiti en cada moment.

Suport

Orientar i donar el suport que necessita cada persona amb TEA i la seva família al nostre país.

Formació

Impulsar la formació dels professionals seguint criteris basats en l’evidència científica.

Difusió

Fomentar la difusió de l’autisme i la conscienciació del trastorn en la societat andorrana i crear una xarxa de suport social i professional.

Prestació

Ser prestadors de serveis que no tenen cabuda en les actuals entitats prestadores.

Acords

Formar part d’organismes internacionals específics en el trastorn de l’espectre de l’autisme.